عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی :جمهوری اسلامی ایران با تمامی گروه ها و قومیت ها در بوسنی روابطی دوستانه دارد. – dijalogin.tv
January 16, 2018
Share No Comment